Nacházíte se: Smluvní podmínky

Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů

Všeobecné podmínky účasti na pobytech CA Jadranka-tour

Smluvní vztah Cestovní agentury Jadranka-tour /dále jen CA/ a zákazníkem se řídí ustanovením zákona
č. 159/1999 Sb a občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a dále je upraven těmito Všeobecnými podmínkami a důležitými informacemi.

1. Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi CA a zákazníkem vzniká uzavřením závazné
přihlášky a úhradou rezervační zálohy z ceny pobytu.

Za uzavřenou objednávku se považuje řádně vyplněná závazná přihláška s podpisy obou stran.
Zákazník souhlasí, že jeho osobní údaje a údaje spolucestujících osob budou použity jen pro potřebu CA a z její strany nebudou poskytovány dalším subjektům.

2. Cena

Cena pobytu je cena sjednaná mezi CA a zákazníkem a je uvedena
v závazné přihlášce a jedná se o cenu za apartmán a den v Eurech při čerpání
nejméně 7 nocí. Pokud zákazník čerpá méně nocí cena se zvyšuje o 30-50%
z celkové částky

Zákazník je povinen zaplatit rezervační zálohu až do výše 50% z celkové částky. Konkrétní výše bude stanovena podle období a celkové ceny pobytu po potvrzení rezervace /při vzniku smluvního vztahu/. Záloha je splatná do 3 dnů od obdržení "Závazné objednávky".

Rezervační záloha na pobyt v apartmánu je nevratná.

Doplatek je zákazník povinen doplatit při příjezdu na místo pobytu přímo majiteli apartmánu v Eurech.

Pokud zákazníkovi hradí pobyt jeho zaměstnavatel musí tuto skutečnost s údaji o zaměstnavateli sdělit již při objednávce. Dodatečným požadavkům na fakturační platbu není možné vyhovět.

Dále v ceně není zahrnuta turistická taxa a klimatizace- (pokud není uvedeno jinak)

3. CA má právo

zrušit pobyt, přesunout nebo upravit termín z důvodů vyšší moci /extrémní klimatické podmínky, politické události a jiné/.

4. Práva a povinnosti hosta na změny a storna

Host má právo na změnu cestujících bez jakéhokoliv poplatku. Změnu je třeba neprodleně nahlásit cestovní agentuře.

Pokud chce host zrušit rezervaci, která byla vykonána na základě jeho požadavků, musí to vykonat písemnou cestou (e-mail, pošta); uhrazená rezervační záloha je však nevratná, viz bod 2. V případě, že si najde za sebe náhradu, záloha se převede na nového zájemce.


V případě, že se host do jím rezervované ubytovací jednotky nedostaví do půlnoci v den začátku užívání ubytovacích služeb v daném apartmánu a neozval se pracovníkovi CA, rezervace je považována za zrušenou a budou mu doúčtovány náklady na ubytování v plné výši. Zákazník je povinnen uhradit majiteli apartmánu prostřednictvím CA náklady na ubytování i v případech tzv. závažných důvodů na jeho straně (úmrtí v rodině, nemoc, úraz atd.).


Pro tyto případy se zákazníkovi doporučuje sjednání pojištění cesty a pobytu v zahraničí a pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty u některé z tuzemských pojišťoven.

5. Reklamace

Reklamace k pobytu (pokud vznikne) je třeba vyřídit přímo na místě pobytu
s majitelem apartmánu, aby mohla být sjednána náprava. Dodatečná reklamace nebude uznána.

6. Pojištění

CA neručí za škody vzniklé zákazníkům v důsledku nepředvídatelných situací např. živelných katastrof, stávek, nepříznivých povětrnostních podmínek, dopravních nehod atd.
Výlohy, které vzniknou objednateli v jejich důsledku CA nehradí.

Pobyt neobsahuje žádné pojištění. Tuto službu naše CA nezajišťuje.
CA proto doporučuje zákazníkům uzavřít úrazové pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí včetně nákladů souvisejících se zrušením cesty.

Tyto všeobecné podmínky platí pro všechny zahraniční pobyty organizované CA Jadranka-tour nebo jejím smluvním partnerem a zákazník svým podpisem vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami v plném rozsahu je přijímá včetně ostatních účastníků na objednávce.

Dále zákazník stvrzuje svým podpisem, že je mu známa ubytovací kapacita /apartmán, popř. pokoj, výměr, poloha, místo, vybavení, dodatečné platby, včetně ceny a se vším souhlasí včetně ostatních účastníků na objednávce.
Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost všeobecných podmínek a objednávky pobytu – závazné přihlášky.

 Prohlášení o ochraně soukromí

Cestovní agentura Jadranka Tour – Marie Zavadilová, Slapská 191, 266 01 Beroun se zavazuje ochraňovat a respektovat Vaše soukromí. Je samozřejmostí, že veškeré Vaše osobní údaje považujeme za soukromé a důvěrné a uchováváme je v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění.
Jaké údaje shromažďujeme
CA Jadranka Tour bude shromažďovat a zpracovávat pouze ty osobní údaje (jako jsou jméno, příjmení, rok narození, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa), které jsou potřebné pro vyřízení obchodní transakce a které dobrovolně poskytnete prostřednictvím webových stránek www.jadrankatour.cz nebo e-mailové korespondence.
Dále CA Jadranka Tour bude shromažďovat všeobecné informace (jako jsou typ internetového prohlížeče) Tato data se používají pro statistické účely, ale jednotliví uživatelé zůstávají anonymní
Poskytnutí a užívání osobních údajů
CA Jadranka Tour získané údaje od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu CA a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují smluvní partneři, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá CA Jadranka Tour s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů.


Právo na zrušení
Pokud jste osobní informace předali CA Jadranka Tour písemnou nebo elektronickou formou a chtěli byste je odstranit nebo změnit, kontaktujte nás, prosím, na adrese jadrankatour@seznam.cz.
Odkazy na www třetích stran
Webové stránky CA Jadranka Tour mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. CA Jadranka Tour neodpovídá za obsah nebo politiku ochrany soukromí těchto webových stránek.

Zákon na ochranu osobních údajů

Souhlasím s tím, aby Cestovní agentura Jadranka Tour zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, adresu bydliště, e-mail a telefon a tyto údaje bude zpracovávat za účelem nabízení služeb CA. Souhlas se zpracováním poskytuji v souladu s ustanoveními zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a to na dobu neurčitou. Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat písemným prohlášením zaslaným CA Jadranka Tour (jadrankatour@seznam.cz)

 

Oblast: Místo: Počet lůžek: Cena: Vzdál. od moře max.(m): Vzdál. do centra max.(m):
Klimatizace Domácí mazlíček Invalidní vozík